Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Tư vấn xin Cấp mới, cấp lại, di chuyển, gia hạn Giấy phép Lao động Việt Nam, Xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

Cấp mới Giấy phép lao động

Cho người nước ngoài làm việc với nhà tuyển dụng mới, ở vị trí công việc mới. Tư vấn cấp mới cho các trường hợp đặc biệt.

Gia hạn, Cấp lại Giấy phép lao động

Cho người nước ngoài khi chuẩn bị hết hạn Giấy phép lao động, khi thay đổi thông tin hoặc bị mất, thất lạc Giấy phép lao động.

Xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Cho tất cả các trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động: nhà đầu tư, người lao động di chuyển nội bộ trong 11 ngành cam kết với WTO, người kết hôn với người Việt Nam

Dịch vụ tư vấn bổ trợ

Xin phê duyệt chấp thuận vị trí tuyển dụng, hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh giấy tờ nước ngoài, visa nhập cảnh - thẻ tạm trú Việt Nam cho người lao động và thân nhân người lao động.